توضیحات

    \r\n
  • قابل استفاده از هر دو طرف برای نگهداری کارت
  • \r\n