توضیحات

    \r\n
  • جاکلیدی فلزی همراه با جعبه
  • \r\n