توضیحات

    \r\n
  • جاکلیدی تمام فلز 
  • \r\n

  • امان حک با لیزر
  • \r\n